• Phone: (84) 26 3356 5252 - 0965 118 118
  • Email: info@ladalathotel.com.vn
  • 106A Mai Anh đào - Đà lạt - Lâm Đồng